پارکینگ پارکینگ

فرودگاه همدان دارای پارکینگ رو باز می باشد که امکان پارک 700 دستگاه خودرو را دارد و دارای

پارکبان می باشد .