نمایش محتوا نمایش محتوا

تاریخ پرواز

مسیر پرواز

ش پرواز ورود

زمان ورود

ش پرواز خروج

زمان خروج

نوع هواپیما

14/5/97

مدینه-همدان جده

1535

04:25

1586

07:45

AB3

14/5/97

مدینه- همدان- جده

1581

16:10

1582

20:10

AB4

15/5/97

جده – همدان- جده

1583

04:40

1504

7:30

AB4

15/5/97

مدینه-همدان-جده

1501

15:15

1512

21:20

AB3

16/5/97

مدینه-همدان-جده

1509

04:25

1552

06:30

AB4

16/5/97

مدینه- همدان- جده

1551

15:00

1564

1+00:20

AB3

17/05/97

مدینه- همدان-جده

1563

06:00

1528

09:30

AB4

17/5/97

جده – همدان –جده

1565

08:55

1532

20:00

AB3

17/5/97

جده – همدان –جده

1529

16:05

1538

22:00

AB4

18/5/97

جده – همدان –جده

1533

04:15

1576

06:40

AB3

18/5/97

جده – همدان –جده

1577

15:15

1586

20:00

AB3

18/5/97

جده – همدان –جده

1579

16:55

1500

05:00

AB4

19/5/97

جده – همدان –جده

1501

13:35

1510

18:30

AB4

20/5/97

جده – همدان –جده

1515

05:05

1554

08:50

AB4

20/5/97

جده – همدان –جده

1551

15:15

1560

18:40

AB4

21/5/97

جده – همدان –جده

1563

05:55

1532

07:40

AB3

21/5/97

جده – همدان –جده

1531

14:15

1536

20:50

AB4

 

برنامه پروازحج تمتع97