نمایش محتوا نمایش محتوا

برنامه پروازهای حج تمتع 97 عملیات برگشت فرودگاه همدان

تاریخ پرواز

مسیر پروازی

شماره پرواز ورودی

زمان ورود

شماره پرواز خروجی

زمان خروج

نوع هواپیما

97/06/14

مدینه- همدان – جده

1537

04:35

1578

06:00

A330

97/06/14

مدینه- همدان – مدینه

1585

16:00

1594

17:30

AB6

97/06/16

مدینه- همدان –  مدینه

1509

00:05

1554

11:20

AB6

97/06/16

مدینه- همدان – مدینه

1513

02:15

1558

17:00

AB6

97/06/17

مدینه- همدان – جده

1559

01:00

1528

02:30

AB6

97/06/17

مدینه- همدان – جده

1561

03:30

1532

07:00

AB6

97/06/17

مدینه- همدان – جده

1533

15:00

1538

17:40

AB6

97/06/17

مدینه- همدان – جده

1535

16:00

1540

17:50

AB6

97/06/18

مدینه- همدان – مدینه

1541

01:50

1600

03:40

AB6

97/06/18

مدینه- همدان – مدینه

1543

06:30

1586

07:40

AB6

97/06/18

مدینه- همدان – جده

1577

12:00

1584

13:30

AB6

97/06/19

مدینه- همدان – مدینه

1511

16:40

1520

19:00

AB6

97/06/19

مدینه- همدان – مدینه

1515

23:45

1550

01:40 روز بعد

AB6

97/06/20

مدینه- همدان – مدینه

1561

15:30

1568

18:00

AB6

97/06/21

مدینه- همدان – جده

1569

02:00

1526

04:10

AB6

97/06/21

مدینه- همدان – مدینه

1527

12:10

1548

13:40

AB6

97/06/21

مدینه- همدان – مدینه

1537

15:40

1544

17:10

AB6