خبر خبر

برگزاري مانور برف روبي وعمليات زمستاني فرودگاه همدان
مانور برف روبي و عمليات زمستاني فرودگاه همدان روز شنبه 97/08/12با حضور معاون و رئيس اداره عمليات هوانوردي در محل اپرون فرودگاه برگزار گرديد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه همدان،این مانور براساس دستورالعمل عملیات زمستانی شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران با استفاده از تجهیزات عملیات زمستانی شامل دودستگاه برف روب ،یک دستگاه اوره پاش ویک دستگاه خودرو برف خوار و خودرو فرماندهی انجام شد هدف از اجرای این مانور ارزیابی توانمندی نیروهای انسانی وضعیت تجهیزات وماشین آلات برف روبی جهت آمادگی بیشتر برای انجام عملیات زمستانی فرودگاه می باشد.

-------------------------------------
نظرات