خبر خبر

مصاحبه مدير فرودگاه با خبرنگار صداو سيماي مرکز همدان
خبرنگار صداو سيما مرکز همدان از مديريت ،حال و هوائي اين روزهاي فرودگاه همدان را جويا شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه همدان روز پنجشنبه دهم آبان ماه ، اکیپ صداو سیما جهت تهیه گزارش در دفتر مدیریت فرودگاه حاضر شدند.

قابل ذکر است در آستانه برگزاری پرواز - مشهد - همدان- مشهد ، اتمام پروژه های عمرانی و همچنین برنامه های آینده فرودگاه جهت برقراری پروازهای بیشتر، سهراب کلوندی به خبرنگار صداو سیمای مرکز همدان توضیحاتی را ارائه دادند.

-------------------------------------
نظرات