برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه همدان برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه همدان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1586 جده پرواز کرد ۰۷:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ 25028
ايران اير 1582 جده پرواز کرد ۲۰:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ 33772
ايران اير 1504 جده پرواز کرد ۰۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 25027
ايران اير 1512 جده پرواز کرد ۲۱:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 25134
ايران اير 1552 جده پرواز کرد ۰۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ 25017
ايران اير 1564 جده پرواز کرد ۰۰:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ 33021
ايران اير 1528 جده پرواز کرد ۰۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ 25006
ايران اير 1532 جده پرواز کرد ۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ 33013
ايران اير 1538 جده پرواز کرد ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ 33009
ايران اير 1576 جده پرواز کرد ۰۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ 33009
ايران اير 1586 جده پرواز کرد ۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ 33035
ايران اير 1500 جده پرواز کرد ۰۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ 25013
ايران اير 1510 جده پرواز کرد ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ 25001
ايران اير 1554 جده پرواز کرد ۰۸:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ 49008
ايران اير 1560 جده پرواز کرد ۱۸:۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ 25008
ايران اير 1532 جده پرواز کرد ۰۷:۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ 25026
ايران اير 1536 جده پرواز کرد ۲۰:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ 33034