برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه همدان برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه همدان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1537 مدينه به زمين نشست |۰۴:۲۵ ۰۴:۳۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

33177

ايران اير 1585 مدينه به زمين نشست |۱۵:۰۷ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

33166

ايران اير 1509 مدينه به زمين نشست |۲۳:۱۳ ۲۳:۵۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

33011

ايران اير 1513 مدينه به زمين نشست |۰۱:۳۰ ۰۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

25134

ايران اير 1559 مدينه به زمين نشست |۰۰:۵۵ ۰۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

25017

ايران اير 1561 مدينه به زمين نشست |۰۲:۰۰ ۰۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

33021

ايران اير 1533 مدينه به زمين نشست |۱۳:۴۰ ۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

33013

ايران اير 1535 مدينه به زمين نشست |۱۵:۱۸ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

33173

ايران اير 1541 مدينه به زمين نشست |۰۱:۱۰ ۰۱:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

33023

ايران اير 1543 مدينه به زمين نشست |۰۷:۲۵ ۰۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

33009

ايران اير 1577 مدينه به زمين نشست |۱۲:۲۰ ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

33030

ايران اير 1511 مدينه به زمين نشست |۱۵:۴۰ ۱۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

25001

ايران اير 1515 مدينه به زمين نشست |۰۲:۴۰ ۲۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

25001

ايران اير 1561 مدينه به زمين نشست |۱۵:۴۰ ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

25008

ايران اير 1569 مدينه به زمين نشست |۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

1569

ايران اير 1527 مدينه به زمين نشست |۱۱:۵۵ ۱۲:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

25026

ايران اير 1537 مدينه به زمين نشست |۱۴:۵۰ ۱۵:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

33031