اطلاعات پرواز اطلاعات پرواز

 

ایام هفته مسیر پرواز ساعت ورود و خروج از همدان شرکت هواپیمایی
شنبه

 همدان ، مشهد ، همدان

همدان ، تهران ، همدان

همدان ،  کیش ، همدان

ورود12:40 وخروج 13:40

ورود7:40 وخروج 8:15

ورود9:50  وخروج 10:50

آتا    ایر

ایران ایر

کیش  ایر

یک شنبه

همدان ، تهران ، همدان

ورود17:40 وخروج 18:40

ایران ایر

دو شنبه

همدان ، تهران ، همدان

ورود7:40 وخروج 8:15

ایران ایر

سه شنبه

همدان ، مشهد ، همدان

همدان ، تهران ، همدان

همدان ،  کیش ، همدان

ورود13:40 وخروج 14:40

ورود17:00 وخروج 17:35

ورود9:50  وخروج 10:50

آتا    ایر

ایران ایر

کیش  ایر

پنج شنبه

همدان ، تهران ، همدان

ورود15:50 وخروج 16:20

ایران ایر

حضور مسافرین یک ساعت قبل از پرواز الزامی است

شماره های تماس با فرودگاه همدان
اطلاعات پرواز 199     
مرکز تلفن 32569011-13
سامانه پیامک 10007069