برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه همدان برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه همدان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1523 مدينه به زمين نشست |03:00 04:25 1398/06/07

33028

ايران اير 1509 مدينه به زمين نشست |07:19 08:20 1398/06/07

33027

ايران اير 1505 مدينه به زمين نشست |19:58 15:40 1398/06/07

33001

ايران اير 1451 مدينه به زمين نشست |08:54 08:10 1398/06/08

33037

ايران اير 1459 مدينه به زمين نشست |17:13 17:50 1398/06/08

25004

ايران اير 1469 مدينه به زمين نشست |19:46 21:10 1398/06/08

33003

ايران اير 1485 مدينه به زمين نشست |01:52 02:30 1398/06/09

25024

ايران اير 1565 مدينه به زمين نشست |00:35 01:10 1398/06/10

33004

ايران اير 1569 مدينه به زمين نشست |03:00 03:30 1398/06/10

25031

ايران اير 1575 مدينه به زمين نشست |10:40 12:00 1398/06/10

25022

ايران اير 1429 مدينه به زمين نشست |20:24 12:25 1398/06/10

33040

ايران اير 1419 مدينه به زمين نشست |02:55 01:10 1398/06/11

33040

ايران اير 1501 مدينه به زمين نشست |09:50 10:00 1398/06/11

33008

ايران اير 1515 مدينه به زمين نشست |19:30 20:40 1398/06/11

33005

ايران اير 1533 مدينه به زمين نشست |22:24 22:40 1398/06/11

25034

ايران اير 1459 مدينه به زمين نشست |10:18 11:00 1398/06/12

331015

ايران اير 1485 مدينه به زمين نشست |02:39 03:00 1398/06/13

33038

ايران اير 1565 مدينه به زمين نشست |22:34 22:20 1398/06/13

33038

ايران اير 1585 مدينه به زمين نشست |03:05 03:30 1398/06/14

33164

ايران اير 1800 مدينه به زمين نشست |07:30 07:30 1398/06/14