میز خدمت میز خدمت

لینک شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران لینک شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

 

 

 

لینک کانال سروش فرودگاه همدان لینک کانال سروش فرودگاه همدان

لینک بازرگانی شرکت فرودگاهها لینک بازرگانی شرکت فرودگاهها

 

 بازرگانی  شرکت فرودگاه ها لینک:

https://bazargani.airport.ir/67

 

 

سامانه طرح پرواز الکترونیکی سامانه طرح پرواز الکترونیکی

 

 

 

 

سامانه ستاد سامانه ستاد

نظر سنجی نظر سنجی

نظر شما درخصوص کیفیت ارایه خدمات پرسنل مستقر در ترمینال مسافرین   فرودگاه همدان چیست؟

رأی