Web Content Display Web Content Display

برنامه پروازهای حج تمتع 97 عملیات برگشت فرودگاه همدان

تاریخ پرواز

مسیر پروازی

شماره پرواز ورودی

زمان ورود

شماره پرواز خروجی

زمان خروج

نوع هواپیما

97/06/14

مدینه- همدان – جده

1537

04:35

1578

06:00

A330

97/06/14

مدینه- همدان – مدینه

1585

16:00

1594

17:30

AB6

97/06/16

مدینه- همدان –  مدینه

1509

00:05

1554

11:20

AB6

97/06/16

مدینه- همدان – مدینه

1513

02:15

1558

17:00

AB6

97/06/17

مدینه- همدان – جده

1559

01:00

1528

02:30

AB6

97/06/17

مدینه- همدان – جده

1561

03:30

1532

07:00

AB6

97/06/17

مدینه- همدان – جده

1533

15:00

1538

17:40

AB6

97/06/17

مدینه- همدان – جده

1535

16:00

1540

17:50

AB6

97/06/18

مدینه- همدان – مدینه

1541

01:50

1600

03:40

AB6

97/06/18

مدینه- همدان – مدینه

1543

06:30

1586

07:40

AB6

97/06/18

مدینه- همدان – جده

1577

12:00

1584

13:30

AB6

97/06/19

مدینه- همدان – مدینه

1511

16:40

1520

19:00

AB6

97/06/19

مدینه- همدان – مدینه

1515

23:45

1550

01:40 روز بعد

AB6

97/06/20

مدینه- همدان – مدینه

1561

15:30

1568

18:00

AB6

97/06/21

مدینه- همدان – جده

1569

02:00

1526

04:10

AB6

97/06/21

مدینه- همدان – مدینه

1527

12:10

1548

13:40

AB6

97/06/21

مدینه- همدان – مدینه

1537

15:40

1544

17:10

AB6