مسیر پرواز (فرودگاه همدان ) مسیر پرواز (فرودگاه همدان )

روز ایام هفته مسیر پرواز ساعت ورود وخروج از همدان
شنبه هر هفته همدان-مشهد-همدان ورود10:30 وخروج 11:30

 

روز ایام هفته مسیر پرواز ساعت ورود و خروج از همدان
سه شنبه هر هفته همدان-مشهد-همدان ورود10:30 وخروج 11:30