نمایش محتوا نمایش محتوا

شماره های تماس با فرودگاه همدان
اطلاعات پرواز 199     
مرکز تلفن 32569011-13
سامانه پیامک 10007069

 

ایام هفته مسیر پرواز ساعت ورود و خروج از همدان شرکت هواپیمایی
شنبه  تهران ، همدان ، تهران ورود 8:20 و خروج 8:55

ایران ایر

 

دوشنبه مشهد ، همدان ، مشهد ورود 10:15 و خروج 11:00 قشم ایر
سه شنبه  تهران ، همدان ، تهران  ورود 16:45 و خروج 17:20 ایران ایر
پنج شنبه مشهد ، همدان ، مشهد ورود 10:15 و خروج 11:00 قشم ایر

حضور مسافرین یک ساعت قبل از پرواز الزامی است

ایام هفته مسیر پرواز ساعت ورود و خروج از همدان شرکت هواپیمایی
شنبه  تهران ، همدان ، تهران ورود 8:20 و خروج 8:55

ایران ایر

 

دوشنبه مشهد ، همدان ، مشهد ورود 10:15 و خروج 11:00 قشم ایر
سه شنبه  تهران ، همدان ، تهران  ورود 16:45 و خروج 17:20 ایران ایر
پنج شنبه مشهد ، همدان ، مشهد ورود 10:15 و خروج 11:00 قشم ایر

حضور مسافرین یک ساعت قبل از پرواز الزامی است