نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
فرودگاه
فرودگاه
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
مدیرکاروان
مدیرکاروان
ظرفیت
ظرفیت
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1680 همدان پرواز کرد _زمان تاخیر ۰۰:۰۰ ۲۲:۴۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ حميد رضا دارابي 267 33185
ايران اير 1564 همدان پرواز کرد _زمان تاخیر ۰۰:۰۰ ۰۵:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ رضا عزيزيان مصلح 273 23151
ايران اير 1518 همدان پرواز کرد ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ مصطفي محمدي 269 25009
ايران اير 1654 همدان پرواز کرد ۱۴:۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ منوچهر حيدري 269 25004
ايران اير 1528 همدان پرواز کرد ۰۰:۴۵ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ محمد مهدي شاه محمد نژاد 268 نفر 25131
ايران اير 1612 همدان پرواز کرد ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ سعد الله مصطفي 268 نفر 25013
ايران اير 1616 همدان پرواز کرد ۰۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ عبداله دستوار 267 25017
ايران اير 1668 همدان پرواز کرد ۱۱:۲۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ سيد مهدي حسيني 269 نفر 33005
ايران اير 1602 همدان پرواز کرد ۱۹:۱۵ ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ اکبر نوري 267 33161
ايران اير 1664 همدان پرواز کرد ۲۱:۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ محمدفرشيد بيگم جاني 269 25007
ايران اير 1540 همدان پرواز کرد ۰۶:۰۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ لقمان حسني 269 25014
ايران اير 1674 همدان پرواز کرد ۰۴:۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ بهرام لطيفي 260 33025
ايران اير 1676 همدان پرواز کرد ۱۳:۵۵ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ مجيد مسگريان 233 33008
ايران اير 1503 همدان به زمين نشست ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ حميد رضا دارابي 270 33012
ايران اير 1623 همدان به زمين نشست ۲۱:۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ رضا عزيزيان مصلح 270 33151
ايران اير 1509 همدان به زمين نشست ۲۳:۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ مصطفي محمدي 270 25009
ايران اير 1631 همدان به زمين نشست ۱۷:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ منوچهر حيدري 270 25004
ايران اير 1629 همدان به زمين نشست ۱۸:۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ محمد مهدي شاه محمدي 270 25131
ايران اير 1633 همدان به زمين نشست ۰۳:۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ سعد الله مصطفايي 270 25013
ايران اير 1527 همدان به زمين نشست ۰۴:۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ سيروان محقق 270 25017