خدمات فرودگاهی خدمات فرودگاهی

خدمات ناوبری فرودگاه همدان شامل : دستگاه های کمک ناوبری VOR/ DME   ,  NDB  می باشد .