اطلاعیه های فرودگاهی اطلاعیه های فرودگاهی

تلفن های  ضروری فرودگاه همدان

اطلاعات پروازی مسافران: 13-32569011-081 تلفن گویای : 199 

ارتباط با مدیر ترمینال : 32569014 - 081

ارتباط با مدیریت فرودگاه :3-32569001 -081