مسیر پرواز (فرودگاه همدان ) مسیر پرواز (فرودگاه همدان )

 

ایام هفته مسیر پرواز ساعت ورود و خروج از همدان شرکت هواپیمایی
شنبه  تهران ، همدان ، تهران ورود 8:20 و خروج 8:55

ایران ایر

 

دوشنبه مشهد ، همدان ، مشهد ورود 10:15 و خروج 11:00 قشم ایر
سه شنبه 

تهران ، همدان ، تهران

کیش - همدان -کیش

 ورود 16:45 و خروج 17:20

ورود15:00و خروج15:45

ایران ایر

کیش ایر

پنج شنبه مشهد ، همدان ، مشهد ورود 10:15 و خروج 11:00 قشم ایر
جمعه کیش - همدان - کیش ورود15:00 وخروج 15:45 کیش ایر

 

 

ایام هفته مسیر پرواز ساعت ورود و خروج از همدان شرکت هواپیمایی
شنبه  تهران ، همدان ، تهران ورود 8:20 و خروج 8:55

ایران ایر

 

دوشنبه مشهد ، همدان ، مشهد ورود 10:15 و خروج 11:00 قشم ایر
سه شنبه 

تهران ، همدان ، تهران

کیش - همدان -کیش

 ورود 16:45 و خروج 17:20

ورود15:00و خروج15:45

ایران ایر

کیش ایر

پنج شنبه مشهد ، همدان ، مشهد ورود 10:15 و خروج 11:00 قشم ایر
جمعه کیش - همدان - کیش ورود15:00 وخروج 15:45 کیش ایر

حضور مسافرین یک ساعت قبل از پرواز الزامی است