نمایش محتوا نمایش محتوا

در حال حاضر طرح توسعه فرودگاه همدان در حال آماده سازی محوطه جبهه زمینی فرودگاه که تقریباً 70 درصداین پروژه انجام شده و پروژه بعدی که در حال انجام

است ، 96 درصد آن انجام شده پروژه برج مراقبت که در غرب کشور اولین و در کل کشور دومین برج مراقبت با نمای زیبا و ارتفاعی حدود52 متر است و در کنار این

پروژه ترمینال حجاج در حال ساخت می باشد که حدوداً 30 درصد پروژه انجام شده است