معرفی مدیران معرفی مدیران

            سهراب کلوندی
        مدیر فرودگاه همدان
 
 
 

 

 

 

        علی اصغر جهانگیری

    معاون فرودگاه همدان