معرفی مدیران معرفی مدیران

سهراب کلوندی
مدیر فرودگاه همدان
 
 
 
 
 
 
فرهاد علی یاری
معاون فرودگاه همدان